اسناد مناقصه زیر سازی و روکش آسفالت معابر سطح شهر اردکان

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اسناد مناقصه زیر سازی و روکش آسفالت معابر سطح شهر اردکان منتشر شد  

http://www.ardakan.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%20%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B3%D8%B7%D8%AD%20%D8%B4%D9%87%D8%B1.pdf