تعرفه عوارض سال 97 منتشر شد

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری و شورای شهر تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری منتشر شد  

مشروح تعرفه عوارض در صفحه زیر مشاهده نمائید

http://ardakan.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6%20%D8%B3%D8%A7%D9%841397%20.docx