عباس امیری رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شد

به گزارش خبرنگار  

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر اولین جلسه رسمی  کمیسیون محیط زیست وخدمات شهری درتاریخ 22/9/96  ساعت 6 بعد ازظهردرمحل ساختمان شورای شهر برگزار شد.
ابتدا آیاتی از کلام وحی تلاوت وسپس نسبت به تعیین هیئت رئیسه کمیسیون مزبور برای مدت یک سال اقدام شد.
 

رئیس ___________________ عباس امیری
نائب رئیس _______________ شهرام گل

منشی __________________ محمد علی مروتی

درادامه جلسه مقرر شد جلسات کمیسیون درروزهای چهار شنبه هرهفته ساعت 6 بعد از ظهر تشکیل گردد.
همچنین مهدی محمود زاده دراجرای تبصره 3 دستور العمل شرح وظائف ،ترکیب ،تعداد وچگونگی اداره کمیسیون های شورای اسلامی شهر به عنوان دبیر کمیسیون تعیین گردید.