اطلاعیه

دستور العمل حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد درخصوص سیما و منظر شهری  

اطلاعیه
براساس دستورحوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداریزد جلوگیری از بکار گیری مواد ومصالح نامتعارف درنمای ساختمان ها با توجه به اینکه بخشی از عناصر هویت دهنده سیما ومنظر شهری مجموعه مواد ومصالح مورد استفاده در نمای ساختمانها می باشد لذا از بکارگیری مصالحی از قبیل سرامیک ،شیشه وکامپوزیت دربدنه ساختمان ها جلوگیری و تخلفات مربوطه به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده خواهد شد.
کمیته سیما ومنظر شهری شهرداری اردکان