اعضای کمیسیون های شورای اسلامی شهر اردکان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شهرداری در جلسه شورای اسلامی شهر اردکان اعضای کمیسیون‌های شورا مشخص شدند  

بنابراین گزارش، اسامی و اعضای کمسیون‌های شورای شهر پنجم به شرح زیر است؛
کمیسیون عمران و زیبا سازی: عباس امیری ،شهرام گل،حسن رضاپور
کمیسیون حقوقی : سید محمد حسینی پور، محمد جواد شاکر ،سید محمد حسینی پور
کمیسیون حمل و نقل و ترافیک: محمد جواد شاکر،حسن رضا پور،شهرام گل
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و ورزشی: سید محمد حسینی پور،محمد جواد شاکر،سید محمد حسینی پور
کمیسیون برنامه و بودجه واداری مالی: محمد علی مروتی،عباس امیری،حسن رضا پور،سید محمد حسینی پور،سید محمد حسینی پور
کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری: محمد علی مروتی،عباس امیری ،شهرام گل