شهرداری همیشه مقصر نیست!!!!

هرروز صبح برای رفتن  

هرروز صبح برای رفتن به محل کارم از کوچه ای می گذرم که بادیدن صحنه ای آزار دهنده روز مرا ناخوش می کند وآن این است که انبوهی از زباله ها کنار تیر برقی رها کرده اند وهنگامی  که از سرکار برمی گردم هنوز پاکت زباله های سیاه وسفید درزیر گرمای آفتاب وگربه های گرسنه خود نمایی می کند
باخود می گویم چرا این مشکل وجود دارد؟ وچرا این زباله ها جمع آوری نمی شود؟ وچرا شهرداری اقدام نمی کند؟... برای حل کردن موضوع به روابط عمومی شهرداری مراجعه کردم ومسئله را با آنها درمیان گذاشتم واز آنها خواستم که این مشکل را حل کنند، توضیحات مفصلی شنیدم از اینکه شهرداری برای جمع آوری زباله ساعت مشخصی دارد ودرهر محله ومنطقه در روزهای مخصوص به خود زباله ها توسط کارکنان خدمات شهری شهرداری جمع آوری می شودوچند دلیل دیگر ...
با این همه قانع نشدم  وگفتم اگر این کارهایی که شما انجام می دهید درست وصحیح است پس چرا هرروز این همه آشغال وزباله درکنار بعضی از کوچه ها می بینم؟ جواب آنها این بود که متاسفانه بعضی از شهروندان رعایت حال مردم را نمی کنند ودرساعت غیز اززمان جمع آوری زباله پسماندهای خود را کنار کوچه رها می کنند به امید آنکه ماشین زباله شهرداری دوباره برگردد وزباله آنها را ازسر کوچه بردارد.
با خودگفتم این هم جواب نشد ونمی پذیرم ولی بعد اندکی تامل دیدم دور از انصاف است که نپذیرم چون همان کوچه ای که هم محلی ها عزیز همیشه زباله ها را کنار تیر برق را رها می کنند با کوچه خانه ما فاصله ای ندارد پس چرا درکوچه ما که بن بست نیز هست همچون مشکلی نداریم ودرروزهای مشخص ماموران شهرداری می آیند وزباله ها رو جمع می کنند واینجا این چنین مشکلی هست که باعث ناراحتی من شده است..
به همان حرف مسئول روابط عمومی رسیدم که می گفت: شهرداری همیشه مقصر نیست مشکل از آنجا شروع می شود که بعضی از شهروندان درساعت غیر از زمان جمع آوری زباله علی رغم اینکه اطلاع رسانی قبلی وهشدارهای لازم پسماندهای خود رادرب منزل یا سر کوچه خود رها می کنند غافل ازاینکه ماشین زباله برنمی گردد تا روز معین خود..
همشهری عزیز قرار دادن کیسه های زباله درغیر ازروزها وساعت مقررخود علاوه بر اینکه باعث بروز مشکلات بهداشتی و آلودگی های زیست محیطی می شود منجر به زشت شدن منظر شهری نیز خواهد شد..
وپس بیائید به زیبایی وتمیزی شهرمان بیش از پیش اهمیت بدهیم.